SPORAZUM O ČLANSTVU

Sporazum O ČLANSTVU ZA KORIŠTENJE USLUGA „kockoteka.hr“

 1. Pojmovnik

1.1 „Kockoteka.hr“ je ime za korištenje usluga objedinjenih u okviru servisa prema uvjetima iz ovog Sporazuma. „Kockoteka.hr“ servis omogućava svojim članovima pristup Internet servisu za najam LEGO® kockica. Korištenje usluge podrazumijeva zajedničko su-korištenje LEGO® setova članovima kockoteka.hr servisa na području Zagreba i okolice.

1.2. Davatelj usluge je REDDITUM d.o.o. koji osigurava korištenje usluga u okviru Kockoteka.hr servisa.

1.3. Korisnik usluga je isključivo fizička osoba koja je s Davateljem usluge prihvaćanjem dolje navedenih uvjeta na ovaj način sklopila Sporazum o članstvu za korištenje usluga kockoteka.hr (u daljnjem tekstu Sporazum) i/ ili se pretplatila na korištenje jednog od paketa servisa, odobrenog od strane Davatelja usluga kroz proces registracije i validacije na temelju koje joj

je aktivirano članstvo.


Ako će računi Davatelja usluge glasiti, a prema uputi Korisnika usluga, na pravnu osobu, Korisnik usluga je dužan isto naznačiti nakon procesa registracije. Isto izdavanje računa na pravnu osobu ne utječe na odgovornost Korisnika usluge za ispunjenje svojih obveza.

 

1.4. Pravilnik o naknadama – Kockoteka.hr cjenik predstavlja pregled usluga i/ili paketa usluga s pripadajućim cijenama. Isti Pravilnik o naknadama predstavlja sastavni dio ovog Sporazuma te Korisnik usluge potvrđuje da je upoznat s njima.

 1. Opći uvjeti

2.1. Ovaj Sporazum s pripadajućim pravilnicima obuhvaća sve odredbe i uvjete kojima se reguliraju prava i obveza između Davatelja usluge i Korisnika usluge, od učlanjenja, tj. registracije i validacije od strane ovlaštenih osoba Davatelja usluge, preuzimanje LEGO® seta, način korištenja, uvjete i način povratka seta, plaćanje, odgovornost za štetu kao i ostala prava i obveze ugovornih strana.

2.2. Odredbe sporazuma vrijede za sve registrirane korisnike usluga (servisa) „kockoteka.hr”. Prihvaćanjem odredbi ovog sporazuma Korisnik usluga sklapa s Davateljem usluga ugovor o članstvu za korištenje servisa koji omogućava Korisniku usluge da iznajmi LEGO® set pod uvjetima ovoga Sporazuma za određeno vrijeme.

2.3. Davatelj usluge na svojim web-stranicama čini dostupnima informacije koje se odnose na korištenje usluga. Davatelj usluge ne preuzima odgovornost za eventualne smetnje i prekide u telekomunikacijskoj mreži ili pak nedostupnost usluga uzrokovane okolnostima na koje Davatelj usluge ne može utjecati.

2.4. Davatelj usluga slobodno, bez dodatne suglasnosti Korisnika usluga, donosi i mijenja interne akte na koje se poziva u ovom Sporazumu, a za što ga Korisnik usluge izričito ovlašćuje i daje mu dopuštenje. Sve izmjene i dopune istih internih akata Davatelj usluge učinit će dostupnima Korisniku usluge na web-stranicama Davatelja usluge. Smatrat će se da je Korisnik usluge prihvatio izmjene ako u roku od 15 dana od dana kada mu postanu dostupne preko web-stranica ne prigovori ili se na bilo koji način ne usprotivi izmjenama i dopunama.

2.5. Davatelj usluga ima pravo na izmjene i dopune odredbi Sporazuma o članstvu. Sve izmjene i dopune učinit će se dostupnima Korisniku usluge na web-stranicama Davatelja usluge. Smatrat će se da je Korisnik usluge prihvatio izmjene ako u roku od 15 dana od dana kada mu postanu dostupne preko web-stranica ne prigovori ili se na bilo koji način ne usprotivi izmjenama i dopunama.

2.6. Sporazum o članstvu je pravni posao u kojem Korisnik usluga ne stječe pravo vlasništva nad LEGO® setom ili neko drugo pravo, ovlaštenje o uporabi licence ili bilo kojeg drugog prava koje pripada Davatelju usluga, vezano za LEGO® set ili uslugu, već samo stječe pravo ograničenog korištenja LEGO® seta Davatelja usluge uz obvezu plaćanja naknade.

2.7. Davatelj usluge može, prema vlastitom nahođenju, provoditi promotivne akcije svojih proizvoda i usluga u marketinške i druge svrhe, te se na iste primjenjuju odredbe ovoga sporazuma. Posebne uvjete svake pojedine akcije Davatelj će odrediti pojedinačnom internom odlukom koja će biti objavljena na internet stranicama Davatelja usluge.

2.8. Svi interni akti Davatelja usluge smatraju se sastavnim dijelom ovog Sporazuma.

 1. Sklapanje sporazuma/članstvo

3.1. Sporazumom o članstvu Davatelj usluga i Korisnik usluga uređuju davanje na korištenje LEGO® setove kojima raspolaže Davatelj usluge na ograničeni period, plaćanje naknade za korištenje setova te sve druge odnose.

3.2. Smatrat će se da je Sporazum o članstvu sklopljen tek nakon što potencijalni Korisnik usluge izvrši online registraciju korisničkog računa na web-stranicama Davatelja usluga te uplati sredstva Davatelju usluga za korištenjem usluge.

 

3.3. Osnovni uvjeti da bi se odobrio zahtjev za članstvom, kao i za trajanje članstva i korištenje usluga su: punoljetnost potencijalnog Korisnika usluge, validna i važeća kreditna kartica za plaćanje koju Davatelj usluge prihvaća te kojom Korisnik usluge jamči za obveze koje nastaju temeljem korištenja LEGO® setova, sukladno ugovornim uvjetima.

 

 1. Preuzimanje seta i eventualni nedostatci

4.1. Korisnik usluge može zatražiti uporabu bilo kojeg LEGO® seta Davatelja usluge na način da u svoju listu želja uvrsti setove koje želi zaprimati, jednog po jednog. Čim jedan od setova sa liste želja postane dostupan, Korisnik će potvrditi da li želi zaprimiti dostupan set, ili će odbiti dostavu seta.

4.2. Davatelj usluge se obvezuje učiniti dostupnim LEGO® setove sa liste želja na način pri kojem Korisnik ostvaruje svoje pravo mjesečnog najma setova u ovisnosti o vrsti pretplate.

4.3. Ukoliko korisnik usluge ne želi zaprimiti dostupan LEGO® set sa svoje liste želja kojeg Davatelj usluge želi isporučiti, Korisnik može odbiti dostavu paketa, no u tom slučaju ponovno čeka na dostupnost nekog drugog seta sa svoje liste želja.

4.3. Ukoliko korisnik usluge - nakon preuzimanja paketa sa LEGO® setom, ustanovi bilo kakav materijalni nedostatak, oštećenje ili nedostatak uputa Korisnik usluge je dužan, prije povrata LEGO® seta, kontaktirati uslužni centar Davatelja usluge, na način da će im poslati popis materijalnih nedostataka.

4.4. Korisnik usluge ne može se pozivati na postojanje bilo kakvih materijalnih nedostataka ako nije postupio u skladu s odredbom prethodnog stavka te će se smatrati odgovornim za iste nedostatke, kao i za troškove nadopunjavanja seta nedostajućim kockicama, te bilo koje druge troškove koji budu nastali u svezi s utvrđenim nedostacima.

4.5. Davatelj usluge je ovlašten zabraniti uporabu LEGO® seta, ako po svojoj slobodnoj procjeni ocijeni da nedostaci u pitanju to zahtijevaju.

4.6. Ako prijava nedostataka od strane Korisnika usluga rezultira procjenom Davatelja usluga da LEGO® set bude proglašeno neupotrebljivim, Korisniku usluga može se dodijeliti na uporabu drugi LEGO® set koji je u tom trenutku na raspolaganju.

 1. Korištenje LEGO® seta

5.1. Korisnik usluge je dužan koristiti i kutiju i LEGO® set s dužnom pažnjom i savjesnošću. Obvezuje se paziti i na popratan sadržaj kutije (etui, kockice, upute).

5.2. Korisnik usluge dužan je po završetku korištenja LEGO® seta sve pripadajuće dijelove vratiti u etui, te pospremiti etui i  upute u kutiju u kojoj su dostavljeni.

 1. Trajanje

6.1. Početak naplate usluge je trenutak dovršetka registracije i uspješna naplata budućeg korištenja servisa. Naknada će biti naplaćena i u slučaju kršenja odredbi ovog ugovora, odnosno ako LEGO® set bude korišten od strane treće osobe, a kako je definirano Pravilnikom o naknadama.

6.2. Korisnik stupa u ugovorni odnos najma LEGO® seta s Davateljem usluge putem kockoteka.hr Internet servisa koja omogućuje popunjavanje korisničke liste želja sa setovima koje želi unajmiti, kao i pregled povijesti korištenja usluge.

Korištenja usluge započinje nakon uplate sredstava, aktiviranja korisničkog računa, te nakon što Korisnik odabere minimalno 7 LEGO® setova u listu želja dok je registriran u kockoteka.hr servis.

6.3. Smatra se da korištenje usluge prestaje u trenutku kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– otkazivanjem pretplate putem korisničkog profila

– povratom kutije sa svim popratnim elementima (etui, kockice LEGO® seta, upute)

– naplatom izgubljenih dijelova kockica, definiranomu Pravilniku o naknadama

– kada Davatelj usluge Korisniku usluge putem aplikacije potvrdi da je korištenje završeno te je paket sa pripadajućim LEGO® set vraćen.

Sve dok sve navedene stavke nisu ispunjene u cijelosti, smatrat će se da razdoblje korištenja još uvijek traje te će se Korisniku usluge zaračunati trošak korištenja usluge sve dok završetak korištenja seta ne bude izvršen na utvrđeni način.

6.4. Korisnik usluge može koristiti LEGO® set najduže u neprekinutom vremenskom trajanju od 30 dana, uključujući neradne dane.

Sve dok LEGO® set ne bude vraćeno Davatelju usluge, Korisnik usluge će snositi naknade i/ili ugovornu kaznu određenu Pravilnikom o naknadama.

 1. Naknada za korištenje i druga plaćanja

7.1. Iznos naknada za korištenje LEGO® seta Davatelja usluga kao i s tim povezane usluge određene su Pravilnikom o naknadama. Korisnik usluge je dužan platiti ukupan iznos naknade za korištenje seta u danom mu roku, a koji će se obračunati prije korištenja seta, sukladno Pravilniku o naknadama.

Plaćanja će se vršiti putem Mastercard, American Express, Visa, ili drugom kreditnom karticom koju će izričito odobriti Davatelj usluge prema vlastitoj procjeni.

7.2. Korisnik usluge se obvezuje da će na svome korisničkom računu odnosno na kartici za plaćanje imati dovoljno sredstava kako bi se mogle namiriti postojeće obveze.

Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja usluge, uključujući i njegove zaposlenike ili drugu osobu koju Davatelj usluge ovlasti, da izvrši naplatu naknada koristeći podatke o uplatama evidentiranim na korisničkom računu Korisnika usluge.

7.3. Naplatom sredstava za korištenja kockoteka.hr servisa, Korisniku usluge bit će dostavljena faktura putem e-maila, a faktura će biti evidentirana na korisničkom računu Korisnika usluge.

7.4. U slučaju da Korisnik usluge nema dostatnih sredstava na svome korisničkom računu, dužan je podmiriti fakturu najkasnije u roku od osam dana od dana slanja fakture.

7.5. Ako naplata naknada bude odbijena uslijed nedostatka sredstava na računu Korisnika usluge (ili na korisničkom računu Korisnika usluge ili na kreditnim karticama Korisnika usluge), Davatelj usluge može privremeno i/ili trajno obustaviti mogućnost korištenja usluge takvom Korisniku usluge.

7.6. Korisnik usluge je dužan redovno dostavljati i/ili omogućiti pristup Davatelju usluge o svojoj platežnoj sposobnosti. U slučaju davanja netočnih ili nepotpunih podataka Davatelj usluge je ovlašten jednostrano raskinuti sporazum te pozvati Korisnika na plaćanje svih dospjelih tražbina.

 1. Posebne naknade i izdaci

8.1. Korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge posebne naknade kao što su (ne ograničavajući se samo na navedeno):

-trošak izgubljenog LEGO® seta

–trošak zamjene oštećene kutije

-trošak zamjene oštećenog etui-a

-trošak zamjene oštećene LEGO® kockice

-trošak zamjene izgubljenih LEGO® kockica

– trošak izgubljene ili oštećene upute za slaganje LEGO® seta.

8.2. Korisnik usluge odgovara za bilo koju štetu nanesenu trećim osobama u vezi s korištenjem LEGO® seta Davatelja usluge i dužan je otkloniti od Davatelja usluge svaki zahtjev treće osobe u vezi s tim.

8.3. Visinu točno određenih naknada i izdataka Davatelj usluge može po vlastitom nahođenju propisati Pravilnikom o naknadama, ali isto eventualno propisivanje ni na koji način ne ograničava odgovornost Korisnika usluge.

 1.   Odgovornost Korisnika usluge

9.1. Korisnik usluge je Davatelju usluge kumulativno odgovoran za (ne ograničavajući se samo na navedeno):

– bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje LEGO® seta i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme

– svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za Davatelja usluge, uključujući troškove popravka, obrade šteta, pravne troškove i dr.

9.2. Korisnik usluge je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

– nepoštivanja ovog Sporazuma i važećih propisa

– ako uslijed nepravilne uporabe LEGO® seta ili krivnje Korisnika usluge dođe do oštećenja kockica.

9.3. Korisnik usluge odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovog Sporazuma i propisa.

9.4. Za svaku neprijavljenu štetu koja se ustanovi od strane Davatelja usluge smatrat će se da je odgovorna zadnja osoba, tj. zadnji Korisnik usluge koji je koristio predmetni LEGO® set.

 1. Raskid sporazuma

10.1. Davatelj usluge može pisanom izjavom raskinuti ovaj Sporazum iz sljedećih razloga:

– u slučaju nepoštivanja bilo koje odredbe ovog Sporazuma, odnosno neizvršavanja ili nepravovremenog izvršavanja ili propuštanja bilo koje obveze Korisnika usluge iz ovog sporazuma

– u slučaju kršenja zakonskih propisa od strane Korisnika usluge na način koji može utjecati na ispunjenje obveza Korisnika usluge

– ako Korisnik usluge dostavi netočne podatke o sebi ili ne dojavi promjenu tih podataka uključujući i nedavanje informacija bitnih za izvršenje ugovornih obveza .

10.2. Korisnik usluge izričito izjavljuje da je upoznat i suglasan s mogućnošću jednostranog raskida ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana, sukladno čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14110/15), te ukoliko je Davatelj usluge davanjem kumulativno ukupnog broja LEGO® setova na korištenje po modelu mjesečne pretplate u tekućem mjesecu Korisniku usluge u potpunosti ispunio ugovor o uslugama, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak, odnosno zahtjev Korisnika usluge, a koji potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena, odnosno svi setovi dostavljeni u roku od 14 dana. Obrazac za jednostrani raskid ugovora se nalazi na ovoj poveznici. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Iznimno, Korisnik usluge može jednostrano raskinuti ugovor isključivo u slučaju da Korisnik usluge u periodu dužem od 30 dana ne može koristiti  kockoteka.hr usluge i to isključivo krivnjom Davatelja usluge.

10.3. Pisanu izjavu o raskidu Sporazuma Davatelj usluge uputit će Korisniku usluge u skladu s odredbama o obavještenju. Sporazum će se smatrati raskinutim u trenutku slanja pismene obavijesti o raskidu ugovora od strane Korisnika usluge.

10.4. U slučaju raskida, Korisnik usluge je dužan odmah platiti sva dugovanja i sve dospjele nenamirene tražbine i naknade. Korisnik usluge je dužan nadoknaditi svaku štetu koju pretrpi Davatelj usluge u vezi s ovim pravnim poslom i to odmah nakon što ga Davatelj usluge na to pozove. Korisnik usluge bezuvjetno ovlašćuje da Davatelj usluge odredi visinu za naknadu štete angažirajući procjenitelja ili vještaka ili da sam izračuna visinu naknade. Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja usluge da visinu svojih potraživanja dokazuju izvatkom iz poslovnih knjiga.

 1. Obavještavanje, osobni podaci

11.1. Sva komunikacija i obavijesti između Davatelja usluge i Korisnika usluge vršit će se pisanim putem i to na sljedeći način:

– putem e-mail korespondencije između Davatelja usluge i Korisnika usluge na e-mail adresu koju je Korisnik usluge dostavio Davatelju usluge

– preporučenom poštom na adresu Korisnika usluge dostavljenu Davatelju usluge

– putem web-stranica Davatelja usluga.

11.2. Korisnik usluge dužan je odmah obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni adrese prebivališta i/ili boravišta i drugim osobnim podacima, e-mail adrese, broja mobilnog telefona i  bankovnih računa s kojih vrši plaćanja.

11.3. Adrese na koje će se obavljati obavještavanje su one adrese naznačene prilikom registracije Korisnika usluge. Korisnik usluge dužan je bez odlaganja obavijestiti Davatelja usluge o promjeni adrese. U slučaju da to ne učini, smatrat će se urednim obavještavanjem i slanje obavijesti na adresu naznačenu prilikom registracije ili drugu adresu o kojoj je Korisnik usluge obavijestio Davatelja usluge, ako Davatelj usluge raspolaže dokazom o slanju obavijesti na takvu adresu; u takvom slučaju primitkom pismene obavijesti smatrat će se dan kada je pismena obavijest poslana Primatelju usluge.

11.4. Korisnik usluge je suglasan da Davatelj usluge prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u svrhe koje su u svezi s ovim Sporazumom.

 1. Rješavanje sporova

12.1. Sve sporove proizašle iz /ili u svezi sa Sporazumom, uključujući i sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili valjanost Sporazuma, ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

 1. Ništavnost i pobojnost pojedinih odredbi

13.1. Eventualna ništavnost i/ili pobojnost neke od odredbi Sporazuma ne povlači za sobom ništavnost cijelog Sporazuma. U tom slučaju, stranke će nevaljanu odredbu zamijeniti valjanom, odnosno onom koja odgovara svrsi Sporazuma.

 1. Promijenjene okolnosti

14.1. Davatelj i Korisnik usluge odriču se prava na pozivanje na institut promijenjenih okolnosti.

 1. Suglasnost

15.1. Korisnik Usluge potvrđuje da je razumio sadržaj ovoga Sporazuma i da ga u cijelosti i bezuvjetno prihvaća, te da je označavanjem polja “pročitao/la sam i slažem se s uvjetima Sporazuma” elektronski sklopio/la Sporazum s Davateljem usluge.